Odborná porota

Komise Artotéky města Plzně (dříve Odborná porota) je zřízena Radou města Plzně jako poradní a iniciativní orgán rady.

Posláním Komise je předkládat svá odborná stanoviska k nákupu výtvarných děl do majetku města v souladu se zájmem města.

Členy a předsedu Komise jmenuje a odvolává Rada města Plzně.

Komise je ze své činnosti odpovědná Radě města Plzně.

Související právní předpisy:
Zákon č. 128/2000 Sb.
Statut města Plzně
Směrnice RMP o nakládání s movitým majetkem

Komise Artotéky města Plzně:

Vladimír Líbal – jmenován RMP dne 2. 5. 2002, č. usn. 465
Petr Jindra – jmenován RMP dne 27. 7. 2006, č. usn. 893
Zuzana Motlová – jmenována RMP dne 11. 4. 2013, č. usn. 381
Květuše Sokolová – jmenována RMP dne 10. 3. 2016, č. usn. 208
Karel Syka – jmenován RMP dne 10. 3. 2016, č. usn. 208

Statut Komise Artotéky města Plzně

© Artotéka města Plzně