Statut Artotéky města Plzně

 

Statut

 

Artotéky města Plzně

(usnesení RMP č. 208/16)  

 

 

 

 

čl. 1

 

 

 

Artotéka města Plzně byla zřízena usnesením Rady města Plzně (dále jen „RMP“) č. 512 ze dne 5. října 1995 s tím, že svou činnost zahájila 1. 1. 1996.

 

 

 

čl. 2

 

Posláním Artotéky města Plzně je nabývat na základě kupních a darovacích smluv do majetku města Plzně výtvarná díla lokálních autorů a řádně o ně pečovat. Lokálními autory se míní umělci žijící či působící v plzeňském regionu, mající prokazatelný vztah k městu Plzni. Dále je povinností zpřístupnit veřejnosti informace o nabytých dílech na webových stránkách Artotéky města Plzně (http://www.artotekaplzen.cz/).

 

 

 

čl. 3

 

Artotéka města Plzně dále může nakupovat na základě výběru odborné komise umělecké dílo v maximální hodnotě 15 000 Kč, a to za účelem darování při příležitosti ocenění laureátů Ceny 1. června. 

 

 

 

čl. 4

 

Při své činnosti se Artotéka města Plzně řídí Směrnicí o nakládání s movitým majetkem města Plzně v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy ČR.  

 

 

 

čl. 5

 

Finanční částka, určená na nákup výtvarných děl, péči o díla a znalecké a odborné posudky, je v daném roce každoročně na základě návrhu Odboru kultury Magistrátu města Plzně alokována v rozpočtu města Plzně – Odbor kultury MMP. Částka na nákup uměleckého díla za účelem darování při příležitosti ocenění Ceny 1. června je alokována v rozpočtu Odboru kultury MMP samostatně.

 

 

 

čl. 6

 

Artotéka města Plzně je organizačně přičleněna k Odboru kultury Magistrátu města Plzně. Ten zajišťuje a administruje její činnost.

 

 

 

čl. 7

 

Za účelem odborného posouzení výtvarných děl před jejich nabytím do majetku města Plzně zřizuje Rada města Plzně Komisi Artotéky města Plzně, jako svůj poradní a iniciativní orgán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Artotéka města Plzně