Milan Hes

24. 10. 1945, Plzeň – 15. 12. 2002, Drážďany

Vystudoval obor výtvarné výchovy na PF v Plzni (1964 – 1969) a absolvoval uměleckou aspiranturu na AVU v Praze (1975 – 1978) pod vedením J. Smetany. Milan Hes působil od r. 1972 na katedře výtvarné výchovy PF v Plzni, kde získal docenturu v oboru malby.
Hesova samostatná umělecká tvorba tematicky čerpala především ze světa přírody, skladebně transformované způsobem blízkým uspřádání motivů prvků a ploch v zátiší, jímž se rovněž zabýval, vzácněji pracuje s figurální tematikou. Podobně jako v případě Z. Živného (viz zde), byl nepochybně i tady významný vliv J. Smetany. Hesova raná tvorba byla poznamenána civilizační tematikou spjatou s prostředím Skupiny 42, k němuž Smetana patřil; nepochybně Hesovi zprostředkoval i specifickou roli tvarové konstrukce a stavební logiky výtvarné formy, jak byla v tvůrčím prostředí Skupiny 42 vypracována zejm. u F. Grosse, který Smetanu ovlivnil. Odtud patrně vychází pozdější charakteristické mozaikovité členění a rytmické konturování barevné plochy, k němuž Hesova malba plynule směřovala. Jako základní strukturní a organizační princip se pak toto pojetí – s přispěním dalších významných vlivů, k nimž patří především esteticky svébytné dílo rakouského malíře a architekta F. Hudertwassera – plně prosadilo ve zralé fázi jeho tvorby. Do této kapitoly patří i práce získaná do Artotéky města Plzně. Malba abstrahuje od reálných motivů a transformuje dané východisko do živé, zcela autonomní skladby biomorfních, bohatě členěných výtvarných struktur. Jejich výrazný dekorativní účin je druhou stranou Hesova talentu. Řada bohatě polychromovaných keramických a zejm. dřevěných objektů z posledních let, v nichž se projevuje otevřenější, odvážnější expresivní gesto, naznačuje, že si byl autor vědom nebezpečí balancování na hraně dekorativismu a obsažného kreativního gesta, k němuž svoji tvorbu s novým zaujetím směřoval.

Pravidelně vystavoval od r. 1972 na členských výstavách SČVU, rovněž na výstavách pedagogů katedry výtvarné výchovy PF v Plzni a skupinových výstavách. Samostatně svoji tvorbu představil více než dvacetkrát především v Plzni, ale rovněž v Chebu, Praze, Olomouci, Ostravě, Brně a v zahraničí (Würzburg, Saarbrücken aj.) V r. 1999 uspořádala Zpč. galerie v Plzni rozsáhlou retrospektivu děl z let 1988 – 1989. Rok po předčasném úmrtí uspořádala autorovu zatím poslední výstavu Univerzitní galerie v Plzni. Práce Milana Hese byly zařazeny do výstavního projektu Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni (GmP, 2004, katalog).
© Artotéka města Plzně